Algemene voorwaarden

Deze pagina bevat belangrijke informatie over de wettelijke voorwaarden en regels die van toepassing zijn op het gebruik van onze diensten en producten. Wij raden u aan om deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u onze website of andere aanverwante services gebruikt.

Definities

  1. Logoanimatie.nl: Logoanimatie.nl, gevestigd te Alphen aan den Rijn onder KvK nr. 70105375.
  2. Klant: degene met wie Logoanimatie.nl een overeenkomst is aangegaan.
  3. Partijen: Logoanimatie.nl en klant samen.
  4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten
en leveringen van diensten of producten door of namens Logoanimatie.nl.
Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
derden uitdrukkelijk uit.


 Artikel 4 - Prijzen
Alle prijzen die Logoanimatie.nl hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten
zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of
anders overeengekomen.
Alle prijzen die Logoanimatie.nl hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn
gemaakt, kan Logoanimatie.nl te allen tijde wijzigen.
Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Logoanimatie.nl niet kon voorzien ten
tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot
prijsverhogingen.
De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in
lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.


Artikel 6 - Betalingen en betalingstermijn
De klant dient betalingen voor de start van de productie te hebben voldaan.
Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
verzuim en in gebreke is, zonder dat Logoanimatie.nl de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te
stellen.
Logoanimatie.nl behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan
wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.


Artikel 9 - Recht van reclame
Zodra de klant in verzuim is, is Logoanimatie.nl gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de
onbetaalde aan de klant geleverde producten.
Logoanimatie.nl roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit
recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Logoanimatie.nl, tenzij partijen hierover andere afspraken
maken.
De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.


Artikel 18 - Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 19 - Retentierecht
Logoanimatie.nl kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden,
totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Logoanimatie.nl heeft voldaan, tenzij de klant voor
die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd
is aan Logoanimatie.nl.
Logoanimatie.nl is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het
gebruikmaken van zijn retentierecht.


Artikel 20 - Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Logoanimatie.nl te
verrekenen met een vordering op Logoanimatie.nl.


Artikel 21 - Eigendomsvoorbehoud
Logoanimatie.nl blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn
betalingsverplichtingen ten aanzien van Logoanimatie.nl op grond van wat voor met Logoanimatie.nl gesloten
overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
Tot die tijd kan Logoanimatie.nl zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden
of anderszins bezwaren.
Indien Logoanimatie.nl een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en
heeft Logoanimatie.nl het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.


Artikel 22 - Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Levering vindt plaats bij Logoanimatie.nl, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Logoanimatie.nl het recht om zijn
verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan
Logoanimatie.nl kan tegenwerpen.


Artikel 23 - Levertijd
De door Logoanimatie.nl opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen
recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan
een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Logoanimatie.nl.
Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om
de overeenkomst te ontbinden, tenzij Logoanimatie.nl niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand
kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.


Artikel 24 - Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan
plaatsvinden.


Artikel 25 - Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.


Artikel 26 - Verpakking en verzending
Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan
Logoanimatie.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan
producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Logoanimatie.nl, bij gebreke waarvan
Logoanimatie.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.


Artikel 29 - Bewaring
Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een
eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening
van de klant.


Artikel 31 - Garantie
De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)
fabricage, constructie of materiaal.
De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,
aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de
oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen
partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de
macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.


Artikel 42 - Vrijwaring
De klant vrijwaart Logoanimatie.nl tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Logoanimatie.
nl geleverde producten en/of diensten.


Artikel 43 - Klachten
De klant dient een door Logoanimatie.nl geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op
eventuele tekortkomingen.
Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
mocht verwachten, dan dient de klant Logoanimatie.nl daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1
maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
Consumenten dienen Logoanimatie.nl uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op
de hoogte te stellen.
De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Logoanimatie.nl in
staat is hierop adequaat te reageren.
De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat
Logoanimatie.nl gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Artikel 44 - Ingebrekestelling
De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Logoanimatie.nl.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Logoanimatie.nl ook daadwerkelijk (tijdig)
bereikt.


Artikel 45 - Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Logoanimatie.nl een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor
de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Logoanimatie.nl verschuldigd zijn.


Artikel 46 - Aansprakelijkheid Logoanimatie.nl
Logoanimatie.nl is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
Indien Logoanimatie.nl aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die
voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
Logoanimatie.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen of schade aan derden.
Indien Logoanimatie.nl aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Artikel 47 - Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Logoanimatie.nl vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis
waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89
van het Burgerlijk Wetboek.


Artikel 48 - Recht op ontbinding
De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Logoanimatie.nl toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de
ontbinding niet rechtvaardigt.
Is de nakoming van de verplichtingen door Logoanimatie.nl niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding
pas plaatsvinden nadat Logoanimatie.nl in verzuim is.
Logoanimatie.nl heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de
overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Logoanimatie.nl kennis heeft genomen van
omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen
nakomen.


Artikel 49 - Overmacht
In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Logoanimatie.nl in
de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Logoanimatie.nl kan worden toegerekend in
een van de wil van Logoanimatie.nl onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten
aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in
redelijk-heid niet van Logoanimatie.nl kan worden verlangd.
Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals
burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,
stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen.
Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Logoanimatie.nl 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan
nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Logoanimatie.nl er weer aan kan voldoen.
Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
Logoanimatie.nl is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg
van de overmachttoestand enig voordeel geniet.


Artikel 50 - Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen
of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.


Artikel 51 - Wijziging algemene voorwaarden
Logoanimatie.nl is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Logoanimatie.nl is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
Grote inhoudelijke wijzigingen zal Logoanimatie.nl zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
zeggen.


Artikel 52 - Overgang van rechten
Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van Logoanimatie.nl.
Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
Burgerlijk Wetboek.
Artikel undefined - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt
komt van wat Logoanimatie.nl bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Artikel undefined - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Logoanimatie.nl is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is
exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft.


Opgesteld op 09 juni 2023.